استفاده گروه کارخانههای چوب بری بعدی تلفن همراه برای فروشهزینه